Garage ACTK
Volvo 240 Turbo "BCRC v2.1"*
Volvo S40 BTCC 1997 "Unknown v1.1"*
BTCC 1994 Volvo 850 Estate "Mystery Modder/ACTK v1.4"*
Volvo 850R Wagon 1997 "Wack v2.1"*
Volvo S60 R GT "Unknown v1.1"*
Volvo 242 Turbo "Unknown v1.1"*
Volvo C30 STCC "Assetto Garage v1.1"*
Volvo S60R 2006 "Unknown v1.1"*
Volvo 240 Time Attack "Shokeus ACT80's v1.1"*
Volvo 242 Turbo drfit specs "Unknown v1.1"*
Volvo S60R S1 "Unknown v1.1"*
Volvo S60R BTCC "Goran Martensson/Mahem3000 v1.3"*
Volvo V60 Polestar "101Creative v1.1"*
Volvo C30 T5 Flavio "Wack v1.1"*
Volvo 850R Estate "Wack/Subetin v1.1"*
ATCC Grp A Volvo 240 "RJE/ACTK v1.6"*