Garage ACTK
Shelby GT500 Eleanor "Smallblockhero v1.1"*
Shelby GT500 Hellion Street Spec GBE-Built "IXAssetto v3.2"*
Shelby SuperSnake 2019 "JustKapi v1.1"*
Shelby Ford Mustang 1000 v1.0*
ACTK Shelby Daytona 289 GT v1.0