Garage ACTK
Lexus SC300 "Wack/Velos v1.1"*
Lexus IS200 GT-1 Touring Car "Zin5ki v1.0"*
Lexus IS300 (Street) "J-Side v1.1"*
Lexus RC-350 "Assetto Garage v1.1"*
Lexus IS F RHD "Osatubei/sira/Kopanda v1.1"*
Lexus LS 500 "Ajiyizhihua v1.1"*
Lexus LC500 "Aijiyizhihua v1.1"*
Lexus IS-F "Tasken100 v1.2"*
Lexus GS300 98 "PgamerTBP/Tommy BoyZ v2.0"*
Lexus GS 350 2012 "WestLin v1.1"*
GT3 EVO - Lexus RC F GT3 2016 "NG v1.1"*
ACTK Lexus LFA v2.3
Lexus LC-500 GT500 "SD/delpinsky/REVO/ACTK v1.3"