Garage ACTK
1959 Austin-Healey 100/6 BN6 "GeroDa74 v1.3"*
Austin Healey Sprite (Race) "Unknown v1.1"*
ACTK Austin Healey 3000 MK II v2.0